នាត សារ៉ាន់

នាត សារ៉ាន់

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថានសហប្រតិ្តបតិការអន្តរជាតិកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning