នាត សារ៉ាន់

នាត សារ៉ាន់

Neat Sarann

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានសហប្រតិ្តបតិការអន្តរជាតិកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning