ជា សុខប៊ុនហុង

ជា សុខប៊ុនហុង

Chea Sokbunhong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Technical Training Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS