ផាត​ រ៉ាវីន

ផាត​ រ៉ាវីន

Phat Ravin

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap