ប៉ែន ផល្លាឌី

ប៉ែន ផល្លាឌី

Pen Phallady

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Developer
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap