ឈិន​ ហុងម៉េង

ឈិន​ ហុងម៉េង

Chhin Hongmeng

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Joomla Developer
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap