យៀប ចាន់តារា

យៀប ចាន់តារា

Yeab Chandara

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Adobe Flash
  3. HTML
  4. Joomla Developer
  5. JavaScript + Jquery
  6. PHP
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap