ង៉ូវ វរលក្ខ័ណ៍

ង៉ូវ វរលក្ខ័ណ៍

Ngouv Vorleak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++