ឥន វ៉ាន់ឌឿន

ឥន វ៉ាន់ឌឿន

En Vanndouen

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. Website Design With CSS