លី សុខសេដ្ឋា

លី សុខសេដ្ឋា

Ly Soksedtha

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++