ម៉ាង មុន្នីរស្មី

ម៉ាង មុន្នីរស្មី

Mang Muny Raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning