ម៉ាង មុន្តីរស្មី

ម៉ាង មុន្តីរស្មី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++