ស្រ៊ីវ ម៉េងហុង

ស្រ៊ីវ ម៉េងហុង

Sriv Menghong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++