ស្រ៊ីវ ម៉េងហុង

ស្រ៊ីវ ម៉េងហុង

Sriv Menghong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++