ស្រ៊ីវ ម៉េងហុង

ស្រ៊ីវ ម៉េងហុង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++