ហេង សុវណ្ណធារិទ្ឋ

ហេង សុវណ្ណធារិទ្ឋ

Heng Sovan thearith

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Maxbit iSP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL