ហ៊ឹម ម៉េងសៀង

ហ៊ឹម ម៉េងសៀង

Him Meng Sieng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Java Programing