លី ហ្គេក ស៊ីម

លី ហ្គេក ស៊ីម

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++