លី ហ្គេក ស៊ីម

លី ហ្គេក ស៊ីម

Ly Gech Sim

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++