កៅ លាងសេង

កៅ លាងសេង

Kao Leangseng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming