ឡាយ វិនស៊ិង

ឡាយ វិនស៊ិង

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++