ឡាយ វិនស៊ិង

ឡាយ វិនស៊ិង

Lay Ven Xing

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++