ឃន សុខហេង

ឃន សុខហេង

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript