ឃន សុខហេង

ឃន សុខហេង

Khorn Sokheng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript