ពៅ ឡាយហុក

ពៅ ឡាយហុក

​មកពី ៖ Aliment

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning