ធា សុភក្រ្ត័

ធា សុភក្រ្ត័

Thea Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning