ធា សុភក្រ្ត័

ធា សុភក្រ្ត័

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning