ជឹង អៀងខេង

ជឹង អៀងខេង

Jeung Eangkheng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning