ស៊ាម សឺង

ស៊ាម សឺង

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++