ស៊ាម សឺង

ស៊ាម សឺង

Seam Seong

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++