ខាត់ ឱសថា

ខាត់ ឱសថា

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Java Programing
  4. JavaScript
  5. Website Design With CSS