ខាត់ ឱសថា

ខាត់ ឱសថា

Khat Orstha

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Java Programing
  4. JavaScript
  5. Website Design With CSS