អ៊ុំ ចាន់បញ្ញារ៉ា

អ៊ុំ ចាន់បញ្ញារ៉ា

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning