អ៊ុំ ចាន់បញ្ញារ៉ា

អ៊ុំ ចាន់បញ្ញារ៉ា

Oum Chanpanhara

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming