អ៊ុំ ថុនា

អ៊ុំ ថុនា

Lim Thona

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. Website Design With CSS