នាង សុផេង

នាង សុផេង

Neang Sopheang

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. JavaScript + Jquery
  3. PHP & My SQL