ហ៊ួត យូឡែន

ហ៊ួត យូឡែន

Hout You Len

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning