កែម គន្ឋម៉ារ៉ុង

កែម គន្ឋម៉ារ៉ុង

Kem Kunmarong

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning