កែម គន្ឋម៉ារ៉ុង

កែម គន្ឋម៉ារ៉ុង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++