អន រស្មីអរុណ

អន រស្មីអរុណ

Orn Reaksmeyarun

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning