ញឹម ប៉េង

ញឹម ប៉េង

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning