ញឹម ប៉េង

ញឹម ប៉េង

Nhim Peng

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning