សែម ពិសិទ្ឋិ

សែម ពិសិទ្ឋិ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL