សែម ពិសិទ្ឋិ

សែម ពិសិទ្ឋិ

Sem Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL