វ៉ាត់ រ៉ា

វ៉ាត់ រ៉ា

Vat Ra

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS