វ៉ាត់ រ៉ា

វ៉ាត់ រ៉ា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS