ទេព សុខេង

ទេព សុខេង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++