ទេព សុខេង

ទេព សុខេង

Tep Sokheng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++