តាន់ សៀងសាយ

តាន់ សៀងសាយ

Tann Sienosay

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning