គង់ សុខារ៉ូ

គង់ សុខារ៉ូ

kong Sokharo

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning