ជឹមចន្ទ័ឩត្តម

ជឹមចន្ទ័ឩត្តម

Chim Chanoudom

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming