ឃី កាលែប

ឃី កាលែប

Khy Caleb

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation