ឃី កាលែប

ឃី កាលែប

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation