ជា ជីប៊ុន

ជា ជីប៊ុន

Chea Chibun

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning