ចិន​ សម្បតិ្តវោហា

ចិន​ សម្បតិ្តវោហា

Chen Sambatvoha

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap