អ៊ុន សុខខេម

អ៊ុន សុខខេម

​មកពី ៖ Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++