អ៊ុន សុខខេម

អ៊ុន សុខខេម

Un Sokkhem

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing