ម៉ាត់ ពូខរី

ម៉ាត់ ពូខរី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop