ម៉ាត់ ពូខរី

ម៉ាត់ ពូខរី

Mat Poukhorey

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop