ហេង មួយឡាយ

ហេង មួយឡាយ

Heng Mouy Lay

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Social Security Fund

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)