ហេង មួយឡាយ

ហេង មួយឡាយ

​មកពី ៖ National Social Security Fund

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)