សឿន រដ្ឋានី

សឿន រដ្ឋានី

Soeun Rothany

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Database