ជួប វិសាល

ជួប វិសាល

Choub Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++