ម៉ៅ ដា

ម៉ៅ ដា

Mao Da

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++