លីសិរី ឆេងហៀង

លីសិរី ឆេងហៀង

​មកពី ៖ សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation