ស៊ីវ សុភក្រ័

ស៊ីវ សុភក្រ័

Siv Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation