សួន សុថារិទ្ឋ

សួន សុថារិទ្ឋ

Suon Sotharith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី NPMEC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming