សួន សុថារិទ្ឋ

សួន សុថារិទ្ឋ

​មកពី ៖ NPMEC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning