ស៊ន ចំរើន

ស៊ន ចំរើន

Sorn Chamroeurn

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation