ប៊ុនរ៉ុង វីរម្យ

ប៊ុនរ៉ុង វីរម្យ

Bunrong Vyrom

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming