ចាន់ វាសនា

ចាន់ វាសនា

Chann Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop